Boris Nyman

(Verksam i Solna IF basket 19XX-19XX)